Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 57Bài 57:

   Cho (O; R) đường kính AB, Kẻ tiếp tuyến Ax và trên Ax lấy điểm P sao cho P > R.  Từ P kẻ tiếp tuyến PM với đường tròn.

1.     C/m BM/ / OP.

2.     Đường vuông góc với AB tại O cắt tia BM tại N.  C/m OBPN là hình bình hành.

3.     AN cắt OP tại K; PM cắt ON tại I; PN và OM kéo dài cắt nhau ở J.  C/m I; J; K thẳng hàng.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu