Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 6Bài 6:

         Cho DABC có ba góc nhọn nội tiếp trong đường tròn tâm O. Gọi M là một điểm bất kỳ trên cung nhỏ AC. Gọi E và F lần lượt là chân các đường vuông góc kẻ từ M đến BC và AC. P là trung điểm AB;Q là trung điểm  FE.

            1 .  C/m MFEC nội tiếp.

            2 .  C/m BM. EF=BA. EM

            3.  C/M DAMP  DFMQ.

            4 .  C/m   = 90o.

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu