Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 7Bài 7:

         Cho (O) đường kính BC,điểm A nằm trên cung BC. Trên tia AC lấy điểm D sao cho AB=AD. Dựng hình vuông ABED;AE cắt (O) tại điểm thứ hai F;Tiếp tuyến tại B cắt đường thẳng DE tại G.

1.     C/m BGDC nội tiếp. Xác định tâm I của đường tròn này.

2.     C/m DBFC vuông cân và F là tâm đường tròn ngoại tiếp DBCD.

3.     C/m GEFB nội tiếp.

4.     Chứng tỏ:C;F;G thẳng hàng và G cùng nằm trên đường tròn ngoại tiếp DBCD. Có nhận xét gì về I và F

 

 

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu