Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 75Bài 75:
    Cho nửa đường tròn tâm O đường kính EF. Từ O vẽ tia Ot^ EF, noù cắt nửa đường tròn (O) tại I.  Trên tia Ot lấy điểm A sao cho IA = IO. Từ A kẻ hai tiếp tuyến AP và AQ với nửa đường tròn; chúng cắt đường thẳng EF tại B và C (P;Q là các tiếp điểm).
1. Cmr: DABC là tam giác đều và tứ giác  BPQC nội tiếp.
2. Từ S là điểm tuỳ ý trên cung PQ. vẽ tiếp tuyến với nửa đường tròn;tiếp tuyến này cắt AP tại H,cắt AC tại K. Tính sđ của góc HOK
3. Gọi M; N lần lượt là giao điểm của PQ với OH; OK.  Cm OMKQ nội tiếp.
4. Chứng minh raèng ba đường thẳng HN; KM; OS đồng quy tại điểm D, và D cùng nằm trên đường tròn ngoại tiếp DHOK.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu