Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 76Bài 76:
   Cho hình thang ABCD nội tiếp trong (O),các đường chéo AC và BD cắt nhau ở E. Các cạnh beân AD;BC kéo dài cắt nhau ở F.
1.     C/m: ABCD là thang cân.
2.     Chứng tỏ FD. FA = FB. FC.
3.     C/m: Góc AED = AOD.
4. C/m AOCF nội tiếp.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu