Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 77Bài 77:
   Cho (O) và đường thẳng xy không cắt đường tròn. Kẻ OA^xy rồi từ A dựng đường thẳng ABC cắt (O) tại B và C. Tiếp tuyến tại B và C của (O) cắt xy tại D và E. Đường thẳng BD cắt OA;CE lần lượt ở F và M;OE cắt AC ở N.
1.     C/m OBAD nội tiếp.
2.     Cmr:  AB. EN = AF. EC
3.     So sánh góc AOD  và COM.
Chứng tỏ A là trung điểm DE.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu