Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 78Bài 78:
  Cho (O;R) và A là một điểm ở ngoài đường tròn. Kẻ tiếp tuyến AB và AC với đường tròn.  OB kéo dài cắt AC ở D và cắt đường tròn ở E. 
            1 .  Chứng tỏ EC // với OA.
            2 .  Chứng minh raèng:  2AB. R = AO. CB.
            3.  Gọi M là một điểm di động trên cung nhỏ BC, qua M dựng một tiếp tuyến với đường tròn, tiếp tuyến này cắt AB vàAC  lần lượt ở I,J . Chứng tỏ chu vi tam giác  AI J không đổi khi M di động trên cung nhỏ BC.
            4 .  Xác định vị trí của M trên cung nhỏ BC để 4 điểm J,I,B,C cùng nằm trên một đường tròn.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu