Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 80Bài 80:
  Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn nội tiếp trong đường tròn tâm O.  Ba đường cao AK; BE; CD cắt nhau ở H.
              1 . Chứng minh tứ giác BDEC nội tiếp.
              2 . Chứng minh : AD. AB = AE. AC.
              3. Chứng tỏ AK là phân giác của góc DKE.

              4 . Gọi I; J là trung điểm BC và DE.  Chứng minh:  OA//JI. 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu