Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 83Bài 83:
   Cho DABC có A = 1v;Kẻ AH^BC. Qua H dựng đường thẳng thứ nhất cắt cạnh AB ở E và cắt đường thẳng AC tại G. Đường thẳng thứ hai vuông góc với đường thẳng thứ nhất và cắt cạnh AC ở F,cắt đường thẳng AB tại D.
1.     C/m: AEHF nội tiếp.
2.     Chứng tỏ: HG. HA = HD. HC
3.     Chứng minh EF^DG và FHC = AFE.
Tìm điều kiện của hai đường thẳng HE và HF để EF ngắn nhất.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu