Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 85Bài 85:
   Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB. Gọi C là một điểm trên nửa đường tròn. Trên nửa mặt phẳng bờ AB chứa  điểm C,kẻ hai tiếp tuyến Ax và By.  Một đường tròn (O’) qua A và C cắt AB và tia Ax  theo thứ tự tại D và E.  Đường thẳng EC cắt By tại F.
1.     Chứng minh BDCF nội tiếp.
2.     Chứng tỏ: CD2 = CE. CF và FD là tiếp tuyến của đường tròn (O).
3.     AC cắt DE ở I;CB cắt DF ở J. Chứng minh IJ//AB

4.     Xác định vị trí của D để EF là tiếp tuyến của (O)
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu