Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 86Bài 86:
Cho (O;R và (O’;r) trong đó R>r, cắt nhau tại Avà B.  Gọi I là một điểm bất kỳ trên đường thẳng AB  và nằm ngoài đoạn thẳng AB.  Kẻ hai tiếp tuyến IC và ID với (O) và (O’).  Đường thẳng OC và O’D cắt nhau ở K.
1.     Chứng minh ICKD nội tiếp.
2.     Chứng tỏ: IC2 = IA. IB.
3.     Chứng minh IK nằm trên đường trung trực của CD.
4.     IK cắt (O) ở E và F; Qua I dựng cát tuyến IMN.
a/ Chứng minh: IE. IF = IM. IN.
b/ E; F; M; N nằm trên  một đường tròn
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu