Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 87Bài 87:
   ChoDABC có 3 góc nhọn. Vẽ đường tròn tâm O đường kính BC. (O) cắt AB;AC lần lượt ở D và E. BE và CD cắt nhau ở H.
1.     Chứng minh: ADHE nội tiếp.
2.     C/m: AE. AC = AB. AD.
3.     AH kéo dài cắt BC ở F. Cmr: H là tâm đường tròn nội tiếp DDFE.

4.     Gọi I là trung điểm AH. Cmr IE là tiếp tuyến của (O)
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu