Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 88Bài 88:
   Cho(O;R) và (O’;r) cắt nhau ở Avà B. Qua B vẽ cát tuyến chung CBD^AB (CÎ(O)) và cát tuyến EBF bất kỳ(EÎ(O)).
1.     Chứng minh AOC và AO’D thẳng hàng.
2.     Gọi K là giao điểm của các đường thẳng CE và DF. Cmr: AEKF nội tiếp.
3.     Cm: K thuộc đường tròn ngoại tiếp DACD.
Chứng tỏ FA. EC = FD. EA.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu