Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 89Bài 89:
   Cho DABC có A = 1v. Qua A dựng đường tròn tâm O bán kính R tiếp xúc với BC tại B và dựng (O’;r) tiếp xúc với BC tại C. Gọi M;N là trung điểm AB;AC,OM và ON kéo dài cắt nhau ở K.
1.     Chứng minh: OAO’ thẳng hàng
2.     CM: AMKN nội tiếp.
3.     Cm AK là tiếp tuyến của caû hai đường tròn và K nằm trên BC.
4. Chứng tỏ 4MI2 = Rr. 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu