Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 90Bài 90:
Cho tứ giác ABCD (AB>BC) nội tiếp trong (O) đường kính AC; Hai đường chéo AC và DB vuông góc với nhau.  Đường thẳng AB và CD kéo dài cắt nhau ở E; BC và AD cắt nhau ở F.
1.     Cm: BDEF nội tiếp.
2.     Chứng tỏ: DA. DF = DC. DE
3.     Gọi I là giao điểm DB với AC và M là giao điểm của đường thẳng AC với đường tròn ngoại tiếp DAEF.  Cmr:  DIMF nội tiếp.
Gọi H là giao điểm AC với FE.  Cm:  AI. AM = AC. AH.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu