Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 91Bài 91:
   Cho (O) và (O’) tiếp xúc ngoài tại A. Đường thẳng OO’ cắt (O) và (O’) tại B và C (khaùc A).  Kẻ tiếp tuyến chung ngoài DE(DÎ(O)); DB và CE kéo dài cắt nhau ở M.
1.     Cmr:  ADEM nội tiếp.
2.     Cm:  MA là tiếp tuyến chung của hai đường tròn.
3.     ADEM là hình gì?
Chứng tỏ: MD. MB = ME. MC.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu