Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 93Bài 92:
   Cho hình vuông ABCD. Trên BC lấy điểm M.  Từ C hạ CK^ với đường thẳng AM.
1.     Cm:  ABKC nội tiếp.
2.     Đường thẳng CK cắt đường thẳng AB tại N. Từ B dựng đường vuông góc với BD, đường này cắt đường thẳng DK ở E.  Cmr:  BD. KN = BE. KA
3.     Cm:  MN//DB.
Cm:  BMEN là hình vuông.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu