Ôn Thi Vào Lớp 10 Hình Học 9 bài 94Bài 94:
   Từ đỉnh A của hình vuông ABCD,ta kẻ hai tia tạio với nhau 1 góc bằng 45o.  Một tia cắt cạnh BC tại E và cắt đường chéo DB tại P.  Tia kia cắt cạnh CD tại F và cắt đường chéo DB tại Q.
1.     Cm: E; P; Q; F; C cùng nằm trên 1 đường tròn.
2.     Cm: AB. PE = EB. PF.
3.     Cm: SDAEF = 2SDAPQ.
Gọi M là trung điểm AE. Cmr:  MC = MD. 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu