ĐA THỨC§7. ĐA THỨC

1) Đa thức:

Đa thức là một tổng của các đơn thức

Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó.

Mỗi đơn thức được coi là một đa thức.

VD:  ; ; ;… là các đa thức.

2) Thu gọn đa thức:

Thu gọn một đa thức là viết đa thức đó dưới dạng tổng của những đơn thức không đồng dạng.

VD:

3) Bậc của đa thức:

Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc nhất trong dạng thu gọn của đa thức đó.

Lưu ý:  Số 0 gọi là đa thức không. Nó không có bậc.

VD:  à bậc 3

4) Cộng trừ đa thức:

Để cộng, trừ hai đa thức, ta dựa vào "quy tắc dấu ngoặc" và thu gọn các hạng tử đồng dạng.

VD: Cho hai đa thức:

Tính:  M + N; M – N.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu