NHÂN,CHIA SỐ HỮU TỈĐẠI SỐ:

Bài 3: NHÂN,CHIA SỐ HỮU TỈ

 

I.Kiến thức cần thiết:

-      Học sinh cần nắm vững công thức nhân chia hai phân số

II.Kiến thức trọng tâm:

-Học sinh hiểu được quy tắc nhân,chia số hữu tỉ.

-Có kĩ năng làm các phép toán nhanh,đúng

III. Nội dung ghi chép

1.Nhân hai số hữu tỉ

 

Với x = ; y= ,ta có :

x.y= * =

Ví dụ:

a) . 2 = . =

 b) -3   . 2 = . =

 

2) Chia hai số hữu tỉ:

                  Với x= , y= (y 0) ta có :

                  x : y =   : = * =

          Ví dụ:

a)   (-0,4) : = . = . =

b)     : 6 = . =

?1

a)   3,5 . (-1 =   . =   . =

b)     : (-2) =   .  =

*Chú ý: Sgk/11

Ví dụ: Tỉ số của hai số -5,12 và 10,25 được viết là                              hay -5,12 : 10,25

IV. Bài tập rèn luyện:

-Bài 11,13 SKG/12

-Đối với học sinh khá giỏi: Bài 2.4,2.5,2.6 SBT/8

V. Kiến thức chuẩn bị:

- Bài tập về nhà: 12,14,16 SGK/13

- Chuẩn bị bài Gía trị tuyệt đối của một số hữu tỉ, Cộng trừ nhân chia số thập phân.

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu