SỐ VÔ TỈ. KHÁI NIỆM VỀ CĂN BẬC HAITiết 17 - §11. SỐ VÔ TỈ. KHÁI NIỆM VỀ CĂN BẬC HAI

1)  Số vô tỉ

Định nghĩa: Số vô tỉ : là số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

Ví dụ: 1,414213562373… 

Tập hợp các số vô tỉ kí hiệu là: I

  2) Khái niệm về căn bậc hai

a) Ví dụ:

Ta có: 32 = 9

            (-3)2 = 9

Ta nói : (3) và (-3) là các  căn bậc hai của 9

b) Khái niệm: Căn bậc hai của số a không âm là số x sao cho  x2 = a.

+ Số dương a có đúng hai căn bậc hai là:

+ Số 0 chỉ có một căn bậc hai:

Chú ý :Không được viết

… là những số vô tỉ.

 

Bài tập rèn luyện

Bài tập dành cho HS trung bình: BT 82, 83, 84, 85 trang 41, 42 SGK

Bài tập dành cho HS khá giỏi


Bài 1: BT 82, 83, 84, 85 trang 41, 42 SGK

Bài 2: Tìm x, biết:


a)    

b)    

c)    

d)    

e)    

f)     

g)    


Bài 3: So sánh:

 

a)     5 và


b)     và 6

 

c)    


Bài 4: Tìm số nguyên x để  có giá trị là một số nguyên.

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu