CĂN BẬC HAI§1. CĂN BẬC HAI

I ) Căn bậc hai số học  

   1/ Căn bậc hai:

a/Định nghĩa:   (SGK)

?1 a.

     b.                                 

     c. 0,25                          

     d. 2                              

b/Chú ý  (SGK)

2/ Căn bậc hai số học:

a/Định nghĩa:  (SGK)

b/ Ví dụ: CBHSH của 16 là = 4

                              CBHSH của 5 là

                              CBHSH của 0 là

            c/Chú ý:  *

          d/Áp dụng

?2

?3

a. Căn bậc hai số học của 64 là 8.

Þ Các căn bậc hai của 64  là: 8; -8

II) So sánh các căn bậc hai

  1/ Định lí:       0≤ a < b <

2/Áp dụng

?4

a.Ta có: 4 = .

 16 > 15 Û  Û4 >

b.Ta có: 3 = .

 9 < 11 Û  Û 3 <

?5

a.Ta có : 1 = . Vì  <=> x > 1

b.Ta có: 3 = . Vì  <=> x < 9

Vậy

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu