ÔN TẬP HÌNH HỌC CHƯƠNG II - Toán 7ÔN TẬP HÌNH HỌC CHƯƠNG II

Bài 1:  Cho tam giác ABC vuông tại A có BC = 26cm, AB : AC = 5 : 12. Tính độ dài AB, AC.

 

Bài 2:  Cho tam giác ABC cân tại A (< 900 ). Vẽ BHAC ( H  AC), CKAB (K AB).

a) Chứng minh rằng:  AH = AK    

b) Gọi I là giao điểm của BH và CK. Chứng minh:  rBIC cân

c) Chứng minh: AI là tia phân giác của Â.

 

Bài 3:  Cho tam giác ABC cân tại A, vẽ AD ^ BC (D BC).

a) Chứng minh  BD = CD.

b) Vẽ DH ^ AB tại H và DK ^ AC tại K. Chứng minh DH = DK.

c) Chứng minh HK // BC.

d) Cho AB = 10 cm; BC = 12 cm. Tính AD.

 

Bài 4:  Cho DEF có DE = DF = 5cm, EF = 6cm. Gọi I là trung điểm của EF.

a)  Chứng minh DEI  = DFI

b) Tính độ dài đọan DI

c)  Kẻ IH vuông góc với DE (HDE). Kẻ IJ vuông góc với DF (JDF). Chứng minh: IHJ là tam giác cân.

d) Chứng minh:  HJ song song EF.

 

Bài 5:  Cho tam giác ABC vuông tại A , BD là phân giác của góc B . Vẽ DI vuông góc với BC (điểm I thuộc BC) . Gọi K là giao điểm của hai đường thẳng DI và AB.

a) Chứng minh : ABD = IBD.

b)  Chứng minh : BD vuông góc AI.

c)  Chứng minh : DK = DC. 

d)  Cho AB = 6 cm ;  AC = 8 cm . Hãy tính IC = ?

 

Bài 6:  Cho DEF. Gọi M là trung điểm của EF. Qua E, vẽ đường thẳng vuông góc với DE cắt DM tại K. Trên đoạn thẳng DM lấy điểm I sao cho MI = MK.

a)  Chứng minh:  EMK = FMI                                         

b)  Chứng minh:  FI vuông góc DE.


 

Bài 7. Cho  vuông tại A (AB < AC) . Trên tia đối của tia AB, lấy điểm E sao cho  AE = AC. Trên tia đối của tia AC,  lấy điểm D sao cho AD = AB.

a) Chứng minh: .

b) Vẽ AHBC tại H. Chứng minh: .

c) Tia HA cắt DC tại K. Chứng minh: K là trung điểm của DE.

d) Chứng minh: BD // CE và BD + CE = BE.

 

Bài 8.  Cho tam giác ABC  vuông tại A.Vẽ đường cao AH. Trên nửa mặt phẳng bờ AB không chứa điểm H vẽ tia Ax sao cho = . Gọi tia AY là tia đối của tia Ax. Vẽ BD và CE vuông góc với đường thẳng xy (D, E thuộc xy). Chứng minh:

a) Tia AC là tia phân giác của .

b) BD+CE=BC và A là trung điểm của DE.

c) HD vuông góc với HE.

 

Bài 9*.  Cho tam giác ABC vuông tại A, vẽ AH vuông góc BC tại H. Tia phân giác của góc HAC cắt cạnh AC tại D, E là điểm trên cạnh AB sao cho BE = BH. Chứng minh rằng: EH // AD.

 

Bài 10*.  Cho tam giác ABC, có BH vuông góc AC tại H và BH = AC và . Chứng minh rằng tam giác ABC cân tại C.

 

Bài 11.  (Trích Đề KT 1Tiết Phòng GD năm 2012 - 2013)

Cho tam giác ABC cân tại A (AB > BC). Vẽ BDAC tại D, CEAB tại E.

a)  Chứng minh rằng :  và ADE cân.                                       

b)  Gọi H là giao điểm của BD và CE. Chứng minh rằng : AH là tia phân giác .

c)  Chứng minh rằng : AH > CH. 

 

Bài 12.  Cho góc nhọn . Trên  các tia Ax, Ay lần lượt lấy hai điểm B, C sao cho AB = AC và AB > BC. Vẽ BMAC tại M, CNAB tại N.

a)  Chứng minh rằng :  v AMN cn.                                         

b)  Gọi K l giao điểm của BM và CN. Chứng minh rằng: AK l tia phân giác của .

c)  Chứng minh rằng : AK > CK.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CÔ CHÚC CÁC CON HÃY  ÔN TẬP & LÀM KIỂM TRA 1TIẾT HÌNH HỌC

PHÒNG GIÁO DỤC THẬT TỐT!!!

 
5 comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu