HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH



A. BÀI GIẢNG

LUYỆN TẬP SAU

§1. HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH

1. Chữa bài tập cũ:

    Dạng 1: Tính số đo góc

     - BT 5 (SGK/82)

     - BT 6 (SGK/82)

* Chú ý: Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành 4 góc (không kể góc bẹt). Nếu biết số đo của một góc thì tính được số đo của ba góc còn lại. (dựa vào kiến thức của hai góc kề bù có tổng số đo bằng 1800, hai góc đối đỉnh thì bằng nhau)

 

    Dạng 2: Tìm các cặp góc bằng nhau

     - BT 7(SGK/83)

                                                - Xét các góc "đơn": (là góc không có tia nào nằm giữa 2 cạnh của góc) 

 ;   ; 

- Xét các góc "đôi": (là góc có một tia nằm giữa hai cạnh của góc)

 ; 

- Xét các góc "ba": (là góc bẹt)

                                                                

                                                Từ 3 góc bẹt bằng nhau, ta có thể lập ba       cặp góc bẹt bằng nhau.

Vậy: có 9 cặp góc bằng nhau.

* Chú ý: Công thức tính số cặp góc đối đỉnh do nhiều đường thẳng đồng quy tạo thành. Cho n đường thẳng cắt nhau tại một điểm (n, n2). Khi đó, số cặp góc đối đỉnh có là n(n-1)

 

2. Giải bài tập mới:

    Dạng 3. Vẽ hình rồi tìm các cặp góc đối đỉnh hoặc không đối đỉnh.

     - BT 8 (SGK/83)

     - BT 9 (SGK/83)

(HS vẽ hình và vận dụng kiến thức ở bài 1 để làm)

 

 

    Dạng 4. Chứng minh sự bằng nhau giữa các góc.

Trong hình sau, biết

Chứng tỏ rằng:

 

 

 

    Dạng 5. Chứng minh có liên quan đến tia phân giác.

Cho hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại O. Vẽ tia OM là tia phân giác của góc AOC. Vẽ tia ON là tia đối của tia OM.

Chứng tỏ rằng tia ON là tia phân giác của góc BOD.

 

----------

 

B. BÀI TẬP

Œ  Cho , OC là tia phân giác của . Gọi OD là tia đối của tia OC. Trên nửa mặt phẳng bờ CD chứa tia OA, vẽ tia OE sao cho . Tìm góc đối đỉnh với .

 

  Cho . Gọi  và  là các góc kề bù với . Chứng minh rằng:

a)  Hai góc AOC và BOD là hai góc đối đình.

b)  Đường thẳng chứa tia phân giác của góc BOD cũng chứa tia phân giác của AOC.

 

Ž  Cho hai góc kề bù với xOy và yOt. Gọi Om, On lần lượt là tia phân giác của góc xOy và góc yOt.

a)  Tính .

b)  Vẽ góc tOz là góc đối đỉnh của góc xOy. Vẽ tia Oh là tia đối của tia Om. Chứng minh Oh, On lần lượt là tia phân giác của  và .

 

 Cho hình vẽ bên, O thuộc xy.

a)  Tính  và ?

b)  Vẽ tia Ot sao cho  là hai góc đối đỉnh. Trên nửa mặt phẳng bờ xy chứa tia Ot, vẽ tia Oy sao cho . Hai góc mOn và tOy có hai góc đối đỉnh không? Giải thích?

 




No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu