TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ§1. TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ

              1. Số hữu tỉ:

Vậy các số 3; -0.5; 0;  đều là số hữu tỉ.

Định nghĩa: (SGK/5)

 

 


 Tập hợp các số hữu tỉ kí hiệu là Q

 

?1  (SGK/5)

Ta có:

Vậy các số trên là số hữu tỉ vì chúng viết được dưới dạng phân số.

 

?2    Số nguyên a là số hữu tỉ vì: , Z

2. Biu din s hu t trên trc s

?3   (SGK/5)

Ví dụ 1: Biểu diễn số hữu tỉ  trên trục số.

                          Ví d 2: Biu din s hu t  trên trc s

3. So sánh hai số hữu tỉ

?4   So sánh hai phân số

       và .

= ;    ==

Vì -10 > -12 nên >

Vậy >

 

Ví d 1 : (SGK/6)

Ví d 2 : (SGK/7)

 

* Chú ý: (SGK/7)

- S hu t ln hơn 0 là s hu t dương

- S hu t nh hơn 0 là s hu t âm

- S hu t 0 không là s hu t dương cũng không là s hu t âm.

 

?5   (SGK/7)

Số hữu tỉ dương là: ;

Số hữu tỉ âm là:

Số  không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ a

BI TẬP RN LUYỆN

·        Bi tập dnh cho học sinh trung bình, kh : BT1, 2, 3 SGK / 7,8

Bài 1(SGK/7)

              -3  N;        -3  Z;          -3 Q;

           Z ;      Q ;           N  Z  Q

Bài 2(SGK/7)

 

Bài 3(SGK/8)

a)    

      y =

  Vì  -22 < -21 và 77 > 0

   Nên

    Vậy x < y

 

  b) -0,75 = =

   c)

  Vì -213 > -216 và 300 > 0

  Nên

 

·        Bi tập dnh cho học sinh giỏi

Bài 5(SGK/8) 

 (a, b, m Î Z; m > 0 và x < y)  a < b

Ta có: .  

Vì  a < b a + a < a + b < b + b

2a < a + b < 2b    

Vậy x < z < y

 

Bài 8, 9 trang 4 SBT

BÀI TẬP NÂNG CAO

BÀI 1 : So sánh các số hữu tỉ :

1.       và 

2.       và 

3.       và 

 

BÀI 2 Tìm x :

1.     

2.     

3.     

4.        với x là số nguyên dương.

 

 BÀI 3 : Tìm điều kiện của x :

1.       là số hữu tỉ âm.

2.       là số hữu tỉ âm.

3.       là số hữu tỉ dương.

4.       là số hữu tỉ dương.

 

BÀI 4 : Tìm điều kiện của x để các số hữu tỉ  là số nguyên và tính giá trị đó.

1.     

2.     

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu