ÔN TẬP KIỂM TRA SỐ HỌC 6 – CHƯƠNG I - BLUYỆN TẬP THÊM

ÔN TẬP KIỂM TRA SỐ HỌC 6 – CHƯƠNG I

Bài 1 : a/ Tìm ƯCLN ( 45;75;135 ) ; BCNN (40;35;120 )

            b/ Tìm các số tự nhiên x biết 112 chia hết cho x và 3 < x < 12

Bài 2 : Tìm x Î N  , biết :

a/  195 -  15( x - 2) =150                 b/ 4x : 64 = 42013                   c/ 50 + 33x+4  = 131 

 d/ (3x + 2 )5 - 100 = 31                   e/ 2x+3  - 2x  = 14

Bài 3 : Ba xe cùng khởi hành lúc 7g15' . Xe I sau 12 phút ; xe II 15 phút ; xe III 20 phút chạy được 1 chuyến. Hỏi cả  3 xe cùng khởi hành lần tiếp theo lúc mấy giờ ? Khi đó, mỗi xe chạy được bao nhiêu chuyến ?

Bài 4 : GVCN lớp 6A có 53 quyển tập. 134 bút chì, 80 bút bi. GVCN muốn chia mỗi loại thành các phần thưởng đều nhau. Nhưng sau khi chia còn thừa 5 quyển tập, 14 bút chì, 8 bút bi. Tính số phần thưởng được chia ? Khi đó, mỗi phần thưởng có bao nhiêu mỗi loại ?

Bài 5 : Cho tổng A = 70 + 71 + 72 + 73 + . . . . + 779 + 780

            Tìm số dư của tổng A chia cho 4 ?

Bài 6 : Tìm 2 số tự nhiên a, b ( a < b ) biết tổng của chúng bằng 135

và  ƯCLN( a , b ) = 15

Bài 7 : Chứng minh : n + 2012 và n + 2013 là hai số nguyên tố cùng nhau.

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu