ÔN TẬP HKII NH : 2013 - 2014 TOÁN 6ÔN TẬP HKII NH : 2013 - 2014

TOÁN 6

 

A/ LÝ THUYẾT :

Xem lại kiến thức Số học Chương II ( Số nguyên) + Chương III ( Phân số )

* Một số kiến thức cần nhớ về phân số:

* Phân số :

            Người ta gọi  ( với a,b  Z , b khác 0 ) là một phân số

                        a : tử số ; b : mẫu số của phân số

 

* Hai phân số bằng nhau :

            Hai phân số  và  bằng nhau nếu a.d = b.c

 

* Tính chất cơ bản của phân số :

            1/  =       với m  Z , m khác 0

 

            1/  =       với n  ƯC(a,b)

* Phân số tối giản ( hay phân số không rút gọn được nữa ) là phân số mà tử và mẫu chỉ có ước chung là 1 và -1

 

·      Chú ý :

1/ Phân số  tối giản khi  là hai số nguyên tố cùng nhau

 

2/ Khi rút gọn một phân số, ta thường rút gọn phân số đó đến tối giản ( chia cả tử và mẫu cho ƯCLN của chúng )

 

* Các bước Quy đồng mẫu số nhiều phân số với mẫu dương ( trang 18  SGK )

 

* Phép cộng( trừ) ; phép nhân ( chia )  hai phân số  :

            +  =          -  = +(-)              

* Các tính chất cơ bản của Phép cộng , Phép nhân phân số

* Hỗn số – Số thập phân – Phần trăm

* 3 Dạng toán cơ bản của Phân số

 

 

 

HÌNH HỌC :


* Nửa mặt phẳng bờ a : là hình gồm đường thẳng a và một phần mặt phẳng bị chia ra bởi a

Hai nửa mặt phẳng có chung bờ gọi là hai nửa mặt phẳng đối nhau.

 

 

* Góc :

-         Góc là hình gồm hai tia chung gốc.

Ta viết : góc xOy , hay góc yOx hay góc O

Kí hiệu : xÔy ; yÔx ; Ô.

-         Điểm O : đỉnh của góc. Ox, Oy : 2 cạnh của góc

·      Chú ý : - Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau.

 

* Số đo góc – Vẽ góc biết số đo :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Góc vuông – góc nhọn – góc tù :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Hai góc kề nhau , phụ nhau , bù nhau, kề bù :

-         Hai góc kề nhau : là 2 góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ chứa cạnh chung.

-         Hai góc phụ nhau : là 2 góc có tổng số đo bằng 90 0 .

-         Hai góc bù nhau : là 2 góc có tổng số đo bằng 180 0 .

-         Hai góc kề bù : là 2 góc vừa kề nhau vừa bù nhau.

 

* Vẽ hai góc trên nửa mặt phẳng :

 


 

                        Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox,

                             ta có :  xÔy < xÔz ( vì m0 < n0  )

                   Þ tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz

                   Þ  xÔy + yÔz = xÔz

 

* Tia phân giác của một góc :

 


                        Oy là tia phân giác của xÔy

 

Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz

           

                        xÔy = yÔz

 

* Tính chất :

                        Oy là tia phân giác của xÔz   Û   xÔy = yÔz  =

 

 

* Đường tròn, tam giác :

 


 

 


Đường tròn tâm O , bán kính R ,                         Tam giác ABC

                          kí hiệu ( O ; R )                                    kí hiệu :,,. . .

 

 

 

B/ BÀI TẬP TỰ LUẬN :

-         Hoàn thành đầy đủ các bài tập Ôn tập Chương III và Cuối năm trong SGK

-         Luyện tập thêm các Bài tập Đề tham khảo HKII Quận I NH 2012-2013

 

LUYỆN TẬP THÊM

 

BÀI 1 : Tính hợp lý ( nếu có thể )  :

 

            a/ A = b/ B =           

c/ C =                d/ D =

e/ E =            f/ F =   g/ G=

h/ H=    m/ M =

BÀI 2 : Tính các tổng sau :

a/ M =                 b/ N =

 

BÀI 3 : Tìm x :

            a/                                           b/

            c/                d/         e/  ( x  Î Z )

 

BÀI 4 : Tìm x :

            a/             b/                c/

d/                      e/     f/      

 

BÀI 5 : Tìm số nghịch đảo của biểu thức P :

P =

                       

BÀI 6 : Cho biểu thức   M =

            a/ Tìm điều kiện của x để M là phân số

            b/ Tìm x để M là số nguyên

            c/ Tính giá trị biểu thức M tại x = 0 ; x = - 2

 

 

BÀI 7 : Cho các biểu thức:

                        M =                   N =

                                    So sánh  M và N

 

BÀI 8 : Tìm phân số bằng với phân số  biết rằng hiệu của mẫu và tử  là 33

 

Bài 9 : Lớp 6A có 45 học sinh gồm Giỏi, Khá và TB. Số học sinh Khá chiếm  tổng số học sinh, học sinh TB chiếm 40% số học sinh còn lại. Tính số học sinh Giỏi ? Hỏi xem số học sinh Giỏi chiếm bao nhiêu phần trăm sĩ số lớp ?  

 

BÀI 10 : Bạn Thanh đọc quyển sách trong 3 ngày. Ngày thứ I đọc  số trang, ngày thứ II đọc  số trang còn lại, ngày thứ III đọc hết 80 trang. Hỏi quyển sách có bao nhiêu trang ? Ngày thứ II bạn Thanh đọc bao nhiêu trang , chiếm bao nhiêu % tổng số trang ?

 

BÀI 11 : Cuối HKI ,số HS khá của lớp 6D bằng    số HS còn lại . Cuối HKII, số HS khá  giảm 10 HS ( số HS cả lớp không đổi) nên số HS khá lúc này bằng  số HS còn lại. Hỏi cuối HKII  lớp 6D bao nhiêu HS khá  ?

BÀI 12 : Tìm 2 số a và b biết tỉ số bằng  và tổng của chúng là 39

BÀI 13 : Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ xÔy = 400 ,

xÔz = 1100 .

            a/ Tia Oy có là tia phân giác của xÔz ? Vì sao ?

            b/ Vẽ tia Ox' là tia đối của tia Ox .

Chứng minh : Oz là tia phân giác của x'Ôy

            c/ Vẽ tia Oz' sao cho Oy là tia phân giác của xÔz'. Tính zÔz' ?

 

BÀI 14 : Vẽ đường thẳng xy, lấy điểm O bất  kỳ trên đường thẳng xy. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ xy, vẽ  2 tia Oa và Ob sao cho xÔa = 40o , yÔb = 70o

a/ Tính aÔb ?

b/ Chứng tỏ : Ob là tia phân giác của aÔy.

c/ Vẽ tia Om là tia phân giác của yÔb. Tính xÔm ?

 

***************** Chúc các em đạt kết quả cao nhất ****************

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu