CHƯƠNG 1: TỨ GIÁC                                                                             

CHƯƠNG 1: TỨ GIÁC

Tiết 1: TỨ GIÁC

Bài 1:Tính tổng các góc ngoài của 1 tứ giác (tại mỗi đỉnh của tứ giác chỉ chọn 1 góc ngoài)

Bài 2: Tứ giác ABCD có AB=BC; CD=DA.

    a/Chứng minh BD là trung trực AC.

    b/ Biết ; tính các góc A và C.

Bài 3: Tính các góc của tứ giác ABCD, biết rằng:

         

Bài 4: Cho tứ giác ABCD. Chứng minh rằng tổng hai góc ngoài tại các đỉnh A và C bằng tổng hai góc trong tại các đỉnh B và D.

Bài 5:Chứng minh rằng trong một tứ giác :

     a/Tổng độ dài hai đường chéo lớn hơn tổng độ dài hai cạnh đối.

     b/ Tổng độ dài hai đường chéo lớn hơn nửa chu vi của tứ giác đó.

     c/Tổng độ dài hai đường chéo bé hơn chu vi tứ giác đó.

Tiết 2: HÌNH THANG

Bài 6: Tính các góc của hình thang ABCD (AB//CD),biết .

Bài 7:Tứ giác ABCD có BC=CD và BD là tia phân giác góc D. Chứng minh ABCD là hình thang.

Bài 8:a/ Chứng minh rằng trong hình thang các tia phân giác của hai góc kề một cạnh bên thì vuông góc với nhau.

     b/Tính góc B và D của hình thang ABCD, biết

 

Bài 9:Cho hình thang vuông  và đường chéo BD là phân giác của góc D.

 

     a/Chứng minh tam giác BCD là tam giác cân

     b/ Cho BC= 6cm.Tính độ dài các đoạn thẳng AD; AB; BD.

Bài 10: Cho hình thang ABCD có đáy nhỏ AB= a; cạnh bên BC = 2a. Gọi M; N lầ lượt là trung điểm AD; BC.

     a/Tính số đo các góc ABC; BAN.

     b/ Chứng minh tam giác NAD đều.

     c/ Tính MN theo a.

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu