LUYỆN TẬP Hai Góc Đối ĐỉnhLUYỆN TẬP

BT5/82 SGK

b) Ta có:

(2 góc kề bù)

c) Tương tự:

 

BT6/ 83SGK

 

Cho

xx'  Ç  yy' = {0}

= 47o 

Tìm

= ?;  = ?

= ?

 

Giải : Ta có:  

(tính chất hai góc đối đỉnh)

(Hai góc kề bù)

Vậy :

 

BT7/83SGK

     (đối đỉnh)

    (đối đỉnh)

    (đối đỉnh)

   (đối đỉnh)

   (đối đỉnh)

    (đối đỉnh)

 

BT8/83SGK

Hai góc bằng nhau chưa chắc đã đối đỉnh.

Minh họa bằng hình vẽ:

                          

 

 

BT9/83SGK

Các cặp góc vuông không đối đỉnh là:

 và

 và

 và

 

Nhận xét: Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành 1 góc vuông thì các góc còn lại cũng bằng một vuông (900).

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu