MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG-LUYỆN TẬP CHƯƠNG IMỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG-LUYỆN TẬP CHƯƠNG I

 

Kiến thức:

-Định nghĩa tỷ số lượng giác của góc nhọn

-Các lưu ý:

+sinx<1;cosx<1

+tanx=1/cotx ;cot x=1/tan x ;tanx.cotx=1

+tanx=sinx/cosx ;cotx=cosx/sinx

+

-Tỷ số lượng giác của hai góc phụ nhau

-Một số hệ thức về cạnh góc trong tam giác vuông

BÀI TẬP LÀM THÊM:

 

Bài 1/Cho tam giác ABC vuông tại A(AB<AC),góc C = đường cao AH,trung tuyến AM. Chứng minh rằng :

a/

b/

c/

BÀI 2/Dựng góc nhọn biết :

a/

b/

BÀI 3:Cho tam giác ABC vuông tại A . Chứng minh rằng : . Ap   dụng tính ?

BÀI 4/Cho Không tìm ,tính giá trị biểu thức M=

BÀI 5/Cho ,không dùng máy tính và bảng số tính các  tỷ số lượng giác còn lại cảu góc 150.

Hết

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu