ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT - Toán 7ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT

Bài 1: Thực hiện phép tính


a)    

b)    

c)    

d)    

e)    

 

f)     

g)    

h)    

i)      

j)     

k)    

Bài 2: Tìm x  


a)              – x =  –

b)             

c)              

d)             

e)            

f)             

g)            

h)           

i)             

j)              =


 


Bài 3: So sánh:

a)       và 

 

b)     2225  và 3150 

 

c)     2375 và  3250      

   

      

 

Bài 4: Chứng minh rằng :

a)   chia hết cho 17

b)   chia hết cho 26

c)   chia hết cho 33

d)  chia hết cho 55

d) 128. 912 = 1816

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu