CỘNG,TRỪ SỐ HỮU TỈ 

Bài 2: CỘNG,TRỪ SỐ HỮU TỈ

I.Kiến thức cần thiết:

-      Học sinh cần nắm vững kiến thức cộng trừ hai phân số cùng mẫu,không cùng mẫu.

II.Kiến thức trọng tâm:

-Học sinh hiểu được quy tắc cộng,trừ số hữu tỉ. Qui tắc chuyển vế trong tập hợp số hữu tỉ

-Có kĩ năng làm các phép toán nhanh,đúng

-Có kĩ năng áp dụng quy tắc chuyển vế

III. Nội dung ghi chép

1.Cộng trừ hai số hữu tỉ

 

Với x = ; y= (a,b,mZ ,m>0 )

* x+y = + =

* x–y = - =

Ví dụ:

a) + = + =

 b) (-3) - ( ) = + =

?1 Tính:

a) 0,6 + = + +   =

 b) - (-0,4) = + = + =

 

2) Qui tắc chuyển vế (SGK/9)

                   Với mọi x,y,z Î Q: x+y=z Þ x=z-y

Ví dụ: Tìm x,biết:     + x =

                                                 x= + =   + =

IV. Bài tập rèn luyện:

-Bài 6,8,9 SGK/10

-Đối với học sinh khá giỏi: Bài 10 SGK/10

V. Kiến thức chuẩn bị:

- Bài tập: 7 SGK/10,10 SBT/4

- Chuẩn bị bài nhân chia số hữu tỉ

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu