GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ THẬP PHÂN§4. GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ

CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ THẬP PHÂN

1. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ

Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ  x (kí hiệu:) là khoảng cách từ điểm x tới điểm 0 trên trục số.

  

SGK/13

 

       

thì

     thì

     thì

 

Kết luận:

 

 

 

 

 


SGK/14

 

* Nhận xét:

Với mọi x  Q, ta có :

|x|  0,  |x| = |-x| ,  |x| x

 

2. Cộng , trừ, nhân,chia số thập phân: (SGK/14)

Khi cộng, trừ, nhân, chia hai số thập phân, ta có thể áp dụng quy tắc về giá trị tuyệt đối và về dấu tương tự như với số nguyên.

 

           Ví dụ : (SGK/14)

 

SGK/14  

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài tập dành cho học sinh trung bình, khá :

1)     BT 17; 18; 19; 20 / 15 SGK

2)     Các bài tập rèn luyện thêm

Baøi 1: Thöïc hieän pheùp tính

a)     

b)    

c)     (0,75 +  ) : 0,5+1

d)    

 

          Bài 2: Tìm x, biết:

a)     |x| = 1

b)     |x| = -2011

c)     |x – 0,2| = 

d)    

e)    

f)     

g)    

h)    

i)      

j)      

k)    

l)      

m)  

n)     |2x + | –   = 2,5

o)    

p)    

 

Bài tập dành cho học sinh giỏi :

BÀI 3:Tìm x là số nguyên, biết : – 2,4 – < x ≤  

 

Bài 4 : Cho A = . Chứng minh A >

 

Bài 5 : Tìm giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất (nếu có) của :

a)             A = |x + 1|  – 2

b)            

c)               B = 0,5 + – | x – 2|

d)            

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu