BÀI TẬP DÀNH CHO HSG -Tần Số



BÀI TẬP DÀNH CHO HSG.

Trong một buổi dạy thể dục, thầy giáo ghi lại thời gian chạy (giây) của mỗi em như sau:

45

50

53

60

49

55

a

49

50

47

b

49

50

60

53

60

50

53

53

55

47

b

53

47

53

49

a

49

45

53

a

50

50

60

53

49

55

53

50

47

60

47

53

50

60

 

a)  Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì? Hãy nêu các gía trị khác nhau của dấu hiệu.

Biết a + b = 100 và a lớn hơn b là 10

b) Lập bảng tần số và nhận xét

 




No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu