ÔN TẬP CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 9ÔN TẬP CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 9

 

I/KIẾN THỨC

1/

 

2/Với a>0 và b>0 ta có :

 

3/

 

4/

 

5/

 

6/

 

7/PHƯƠNG TRÌNH

 

 

 

 

II/BÀI TẬP

 

Baøi 1: Tìm ñieàu kieän của x để biểu thức sau có nghĩa:

a)    

b)    

c)     

 

Baøi 2: Thöïc hieän pheùp tính:                                                              

a)    

b)   

c)     

d)    

 

             e)                    

            f) 

       g)               

       h) 

Thöïc hieän pheùp tính

a/

b/

c/

d/

 

Baøi 3: 

   a)  So saùnh hai s vaø  3.

         b/ Không dùng máy tính , hãy so sánh     và 

 

       Bài 4: giải phương trình

a)    

b)    

c)     

d)    

e)     .

Giải phương trình

 

a/

b/

Baøi 5 a/Cho biểu thức                                               

A= với

Ruùt goïn bieåu thöùc A.

Tìm x ñeå A ñaït giaù trò nguyeân.

   b/Cho biểu thức

B=

Tìm điều kiện xác định của B

Rút gọn B

 

c/ Cho bieåu thöùc  C =   vôùi x  0 . 

      a)  Ruùt goïn Cvaø chöùng minh raèng  0  C< 1  vôùi moïi x  0.

      b)  Tìm giaù trò nguyeân cuûa x ñeå C cóaù trò nguyeân.

Cau 6Cho bieu thuc: A=

a/Rút gọn A.

b/Tìm các giá trị nguyên của x để 2A có giá trị nguyên?

Câu 7 :Rut gọn:

(Ñieàu kieän :a , b ,a > b )

 

Hết

                                   

 

 
2 comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu