TIÊN ĐỀ Ơ-CLIT VỀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG                   Tiết 8 - §5 TIÊN ĐỀ Ơ-CLIT VỀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

1) Tiên đề Ơ-Clit:

Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

2)  Tính chất của hai đường thẳng song song

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:

a) Hai góc sole trong bằng nhau.

b) Hai góc đồng vị bằng nhau.

c) Hai góc trong cùng phía bù nhau.

 

Bài tập rèn luyện

Bài tập dành cho HS trung bình: bài tập 34, 35, 36, 37 trang 94, 95 SGK.

Bài tập dành cho HS khá giỏi:

Bài 1: bài tập 34, 35, 36, 37 trang 94, 95 SGK

Bài 2: Vẽ đường thẳng m và điểm A không thuộc m. Vẽ đường thẳng d đi qua A song song với m. Vẽ được mấy đường thẳng d như vậy ?

 

Bài 3: Cho hình vẽ, hãy chứng minh: Ba điểm H, A, B thẳng hàng.

 

 

 

 

 

 

Bài 4:

 

 

 

 

 

 

 

Cho hình trên:

a)     Cho biết Ax // Cy. Hãy so sánh với

b)     Cho biết = . Chứng tỏ Ax // Cy.


 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu