Pha trộn Dng dịch - Nguyễn Trọng ThảoTính thể tích 2 dung dịch HNO3 10%(d=1.06g/ml) và HNO3 40%(d=1.25g/ml) để khi trộn chúng với nhau thu được 2 lít dung dịch HNO3 15% (d=1.08 g/ml )

Giải:

Gọi:  V1 là thể tích HNO3 10%

        V2 là thể tích HNO3 40%

TA CÓ:

 

 

 

 

=>V1=17/2V2=8,5V2

Lại có: V1+V2=2

=>8,5V2+V2=2

=>9,5V2=2

=>V2=2/9,5=0.2 lít.

=>V1=2-0,21=1,8 lít

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu