Bài tập số hữu tỉ 

B. BÀI TẬP

---------- PHẦN CHUNG (Dành cho tất cả học sinh) ----------

Œ

a) Điền tên các tập hợp () thích hợp vào chỗ chấm:

b) Điền kí hiệu () thích hợp vào chỗ chấm:

c) Điền Đ (đúng), S (sai) vào chỗ chấm:

 

 Biểu diễn các số hữu tỉ sau trên trục số: .

 

Ž So sánh các số hữu tỉ sau:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

 

 Sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự tăng dần:

a) 

b)

 

 Sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự giảm dần:

a) 

b)

c) 

d) 

 


---------- PHẦN RIÊNG (Dành cho học sinh khá, giỏi) ----------

'

a)  Tìm phân số có mẫu bằng 7, lớn hơn  và nhỏ hơn .

b)  Tìm phân số có tử bằng 7, lớn hơn  và nhỏ hơn .

c)  Tìm phân số có mẫu bằng 10, biết rằng giá trị của nó lớn hơn  và nhỏ hơn .

'  Cho a, b và b0. So sánh hai số hữu tỉ .

"  Chứng minh rằng: Nếu  thì .

"  Cho số hữu tỉ . Với giá trị nguyên nào của a thì x là số nguyên?

  Với giá trị nguyên nào của x thì  có giá trị lớn nhất?

 

----------

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu