QUY ĐỒNG MẪU THỨC NHIỀU PHÂN THỨC – PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ§2. QUY ĐỒNG MẪU THỨC NHIỀU PHÂN THỨC – PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

A/ KIẾN THỨC CẦN NHỚ

I. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

1. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức là biến đổi các phân thức đã cho thành các phân thức mới có cùng mẫu thức và lần lượt bằng các phân thức đã cho.

2. Muốn quy đồng mẫu thức nhiều phân thức ta làm như sau :

– Phân tích các mẫu thức thành nhân tử (nếu được) rồi tìm mẫu thức chung ;

– Tìm nhân tử phụ cho mỗi mẫu thức ;

– Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân thức với nhân tử phụ tương ứng.

B/ BÀI TẬP

Bài 1. Quy đồng mẫu các phân thức sau :

1)  ;                                                                           2)  ;

3)  ;  ; .

Bài 2. Quy đồng mẫu các phân thức sau :

1)  ;                                                                      2)  ;

3)  ;                                                                      4)  ; .

Bài 3. Quy đồng mẫu các phân thức sau :

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu