ÔN TẬP ĐẠI SỐ CHƯƠNG III - Đại Số 8Chúc các em ôn tập thật tốt và đạt điểm cao trong bài

Kiểm tra 1 Tiết Đại số 8 !!!

 

ó Giaûi caùc phöông trình:

 


1)  2x – 3 = 1 + x                              

2)  4(x – 2) – 7 = 2( x + 1) - 3

3)  (x – 1)2 – 4 = 0                              

4)  2(x + 1) – 1 = 3 – (1 – 2x)  

5) 

6) 

7)  x2 – 9 = (x–2)(x+3)                 

8) 

9) 

10)  3(x + 2) – 5x = 12                           

11)  (2x – 1)2 = 49                        

12) 

13)  4x2– 25 – 9(2x– 5)2 = 0

14)  (x + 1)2 – 3(x + 1)= 0                           

15) 

16) 

17)  5(x – 3) – 4 = 2(x – 1)               

18)  x2 – x – 6 = 0

19)                               

20) 

21) 

22) 

23) 

24)  3(x – 11) – 2(x+11) =2011               

25)  (x – 1)(3x – 7) = (x – 1)(x + 3)

26) 

27)  (x – 4)2 – (x + 2)(x – 6) = 0     

28) 

29) 

30)  6(x + 2) – 5x = 15                         

31)  (7x + 4) (5x – 2) = 0

32)  4(2x – 3) = 5x + 3   

33)  (3x – 5)( 2x + 7) = 0

34) 

35) 

36) 

37) 

38) 

39) 

40) 

41) 

42) 

43) 

44) 

45) 

46)                

47) 

48) 

49) 

50) 

51)        

52)                   

53)                            

54)   

55) 

56)       

57) 

58) 

59) 

60) 


 

B. GIAÛI BAØI TOAÙN BAÈNG CAÙCH LAÄP PHÖÔNG TRÌNH

ó Caùc böôùc giaûi baøi toaùn baèng caùch laäp phöông trình:

Böôùc 1. Laäp phöông trình :

– Choïn aån soá vaø ñaët ñieàu kieän thích hôïp cho aån soá ;

Bieåu dieãn caùc ñaïi löôïng chöa bieát theo aån vaø caùc ñaïi löôïng ñaõ bieát ;

– Laäp phöông trình bieåu thò moái quan heä giöõa caùc ñaïi löôïng.

Böôùc 2. Giaûi phöông trình

Böôùc 3. Kieåm tra xem trong caùc nghieäm cuûa phöông trình, nghieäm naøo thoaû maõn ñieàu kieän cuûa aån, nghieäm naøo khoâng, roài keát luaän.

 

 

ó Baøi taäp

            

1)  Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 10 cm và chu vi bằng 100 cm. Tìm chiều dài, chiều rộng.

2)  Chu vi moät vöôøn hình chöõ nhaät baèng 60m, chieàu daøi hôn chieàu roäng 20m. Tính ñoä daøi caùc caïnh cuûa vöôøn hình chöõ nhaät.

3)  Một khu vườn hình chữ nhật, có chiều dài hơn chiều rộng 8 m và chu vi là 104 m. Tính diện tích  của khu vườn?

4)  Một hình chữ nhật có chiều dài kém chiều rộng 10 cm và chu vi bằng 100cm. Tìm chiều dài, chiều rộng.

5)  Moät mieáng ñaát hình chöõ nhaät coù chu vi laø 42m. Neáu taêng chieàu roäng 2m vaø giaûm chieàu daøi 1m thì dieän tích taêng theâm 13m2. Tính kích thöôùc mieáng ñaát?

6)  Moät hình chöõ nhaät coù chieàu daøi hôn chieàu roäng laø 12m. Neáu taêng daøi theâm 3m; giaûm roäng 4m thì dieän tích giaûm ñi 75m2. Tính chu vi hình chöõ nhaät.

7)  Moät mieáng ñaát hình chöõ nhaät coù chu vi laø 56m. Neáu taêng moät caïnh theâm 4m vaø giaûm caïnh coøn laïi 4m thì dieän tích taêng theâm 8m2. Tính kích thöôùc mieáng ñaát.

8)  Một hình chữ nhật có chiều rộng hơn chiều dài là 12m. Nếu tăng chiều rộng thêm 3m, và giảm kích thước chiều dài đi 4m thì diện tích giảm đi 75m2. Tính các kích thước của hình chữ nhật

9)  Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 2m.Nếu tăng thêm chiều dài 4m và giảm chiều rộng 3m thì diện tích hình chữ nhật không thay đổi.Tính các cạnh của hình chữ nhật ban đầu.

10)  Moät khu vöôøn hình chöõ nhaät coù chieàu daøi gaáp 3 laàn chieàu roäng. Neáu taêng chieàu roäng theâm 10m vaø giaûm chieàu daøi 5m thì dieän tích taêng theâm 450 m2. Tính kích thöôùc cuûa khu vöôøn luùc ñaàu.

11)  Một vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Nếu tăng thêm mỗi cạnh lên 5 m thì diện tích khu vườn tăng thêm 385 m2. Tìm kích thước ban đầu của hình chữ nhật ấy?

12)  Khu đất A hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 5m. Khu đất B hình chữ nhật có chiều dài ít hơn chiều dài khu đất A là 14m và chiều rộng bằng 1 phần 5 chiều rộng khu đất A. Tính chu vi khu đất A biết chu vi và diện tích khu đất B có giá trị bằng nhau.

13)  Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 3 m. Nếu giảm chiều dài 2 m và tăng chiều rộng 3 m thì diện tích khu vườn tăng thêm 15 m2. Tìm kích thước ban đầu của khu vườn.

14)  Một hình chữ nhật có chiều dài gấp ba lần chiều rộng. Nếu tăng chiều rộng 2m, giảm chiều dài 10m thì diện tích giảm 60m2. Tính diện tích ban đầu của hình chữ nhật.

15)  Moät caùi vöôøn hình chöõ nhaät, coù chu vi laø 42 m. Neáu giaûm chieàu daøi 1m vaø taêng chieàu roäng 2m thì dieän tích caùi vöôøn seõ laø 121 m2. Tính kích thöôùc ban ñaàu cuûa vöôøn?

16)  Moät mieáng ñaát hình chöõ nhaät coù chieàu daøi gaáp 3 laàn chieàu roäng, neáu taêng chieàu roäng 2m vaø giaûm chieàu daøi 4m thì dieän tích taêng theâm 28 m2. Tính chieàu daøi vaø chieàu roäng mieáng ñaát.

17)  Moät khu vöôøn hình chöõ nhaät coù chieàu daøi gaáp 3 laàn chieàu roäng . Neáu taêng moãi caïnh theâm 4m thì dieän tích khu vöôøn taêng theâm 176m2 . Tính caùc caïnh cuûa khu vöôøn

18)  Một miếng đất hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Nếu tăng chiều rông thêm 4m và tăng chiều dài thêm 2m thì diện tích sẽ tăng thêm 92 m2 . Tính chu vi miếng đất

19)  Một  miếng  đất  hình  chữ  nhật  có  chiều  dài  gấp  bốn  lần  chiều  rộng. Nếu giảm  chiều  rộng  1 m  và tăng  chiều  dài  5 m  thì  diện  tích  miếng  đất  không  đổi.  Tính  các  kích  thước  lúc  đầu  của  miếng  đất.

20)  Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 5 lần chiều rộng. Nếu tăng mỗi cạnh lên 12m thì diện tích tăng thêm . Tính các kích thước của khu vườn lúc đầu?

21)  Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 3 m. Nếu giảm chiều dài 2 m và tăng chiều rộng 3 m thì diện tích khu vườn tăng thêm 15 m2. Tìm kích thước ban đầu của khu vườn.

22)  Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 2m.Nếu tăng thêm chiều dài 4m và giảm chiều rộng đi 3m thì diện tích hình chữ nhật không thay đổi.Tính các cạnh của hình chữ nhật ban đầu?

23)  Một miếng đất hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Nếu tăng chiều rộng thêm 3m thì diện tích tăng thêm 72m2. Tính các cạnh miếng đất hình chữ nhật lúc đầu.

24)  Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 12m. Nếu giảm chiều rộng 4m và tăng chiều dài thêm 3m thì diện tích khu vườn giảm 75m2. Tìm kích thước lúc đầu của khu vườn?

25)  Moät mieáng ñaát hình chöõ nhaät coù chieàu daøi gaáp 3 laàn chieàu roäng, neáu taêng chieàu roäng  2m vaø giaûm chieàu daøi 4m thì dieän tích taêng theâm 28 m2

26)  Tính caùc kích thöôùc cuûa mieáng ñaát hình chöõ nhaät coù chieàu daøi hôn chieàu roäng 10m vaø chu vi laø 100m         

27)  Moät khu vöôøn hình chöõ nhaät coù chieàu daøi hôn chieàu roäng 5 meùt. Neáu taêng chieàu daøi theâm 2 meùt vaø taêng chieàu roäng theâm 5meùt thì dieän tích taêng gaáp ñoâi luùc ban ñaàu. Tính dieän tích luùc ban ñaàu cuûa khu vöôøn.         

28) Một miếng đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 8m. Nếu tăng chiều rộng thêm 2m và giảm chiều dài 3m thì diện tích miếng đất giảm đi 16m2. Tính độ dài các cạnh lúc đầu của miếng đất.      

- HEÁT -

 

Chúc các em ôn tập thật tốt và đạt điểm cao trong bài

Kiểm tra 1 Tiết Đại số 8 !!!

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu