BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAIBIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI

 

1.    ĐƯA THỪA SỐ RA NGOÀI DẤU CĂN :

?1 Chứng minh : 

ví dụ 1 :  a)              b) 

ví dụ 2 :  Rút gọn     

    ?2. Rút gọn biểu thức

              a) 

              b)  

Tổng quát :  

·          ví dụ 3 : <SGK>

     ?3.a)    

          b)  

2.ĐƯA THỪA SỐ VÀO TRONG DẤU CĂN  :

    Tổng quát :  

         ví dụ 1 : 

        a)                                             b) 

        c)     d) 

    ?4.a)                               b) 

          c)        d) 

         ví dụ 5 : <SGK>

      Bài tập 43: a)               b) 

      Bài tập 44: a)               b) 

      Bài tập 45: a)     

                                 

                        b) 

                           

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu