KHÁI NIỆM HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNGKHÁI NIỆM HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

I . TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

 

 

 

1)      Định nghĩa :

Cho ABC và A'B'C

a) ;;

b);   ;  

Þ

Ta nói ABC và A'B'C  là hai tam giác đồng dạng

*Định nghĩa :A'B'C'  ABC Û

           goi là tỉ số đồng dạng .

2)      Tính Chất :

*A'B'C' = ABC A'B'C'   ABC tỉ số đồng dạng là  1.

      *ABC      A'B'C' tỉ số đồng dạng là  kA'B'C'      ABC tỉ số đồng dạng là       

Tính Chất :

1/  ABC      ABC

2/ ABC       A'B'C' A'B'C'            ABC

3/ ABC       A'B'C'A'B'C'              A''B''C''  ABC   A''B''C''

II.ĐỊNH LÝ :

Định lý: ( SGK)                                                                                  Chứng minh:

AMN và ABC có: 

        (đồng vị ; MN // BC)

         (Hệ quả Thales)

                ÞAMN  ABC

 

 

 

 

 

Chú ý: (SGK)             
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu