ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊNA. SỐ HỌC

CHƯƠNG I: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

TIẾT 1 BÀI 1 . TẬP HỢP, PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP

1.     Kín thức cần thiết :

-Học sinh được làm quen với khái niệm tập hợp qua các ví dụ về tập hợp thường gặp trong toán học và trong đời sống.

-Học sinh nhận biết được một đối tượng cụ thể thuộc hay không thuộc một tập hợp cho trước.

2.     Trọng tâm kiến thức :

-Học sinh biết viết một tập hợp theo diễn đạt bằng lời của bài toán, biết sử dụng ký hiệu Ï; Î.

-Rèn luyện cho học sinh tư duy linh hoạt khi dùng những cách khác nhau để viết một tập hợp.

3. Nợi dung ghi chép

        I. CÁC VÍ DỤ :

-         Tập hợp các đồ vật (sách, bút) đặt trên bàn (hình 1).

-         Tập hợp những chiếc bàn trong lớp học.

-         Tập hợp các cây trong sân trường.

II. CÁCH VIẾT VÀ CÁC KÍ HIỆU :

B = {a,b,c} hay B = {b, c, a}, …

a, b, c là các phần tử của tập hợp B.

 

-Tập hợp A bằng cách 2 (chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó).

A = {x Î N/ x < 4}

-         Trong đó N là tập hợp các số tự nhiên.

-         Tính chất đặc trưng cho các phần tử x của tập hợp A là:

               

4.Bài tập rèn luyện :

           Cho học sinh làm tại lớp bài tập 3; 5 (SGK).

 

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu