HÌNH THANG CÂNTiết 3: HÌNH THANG CÂN

Bài 11:Cho tam giác ABC cân tại A. Các phân giác tại các góc B và C cắt nhau tại M và cắt AB và AC lần lượt tại E và F. Chứng minh:

     a/EB = FC và góc AFB = góc AEC

     b/ BEFC là hình thang cân và AM là trung trực hai đáy

Bài 12: Cho hình thang cân ABCD ( góc B và C nhọn); N là giao điểm hai đường chéo . Gọi M là giao điểm của hai đường thẳng chứa hai cạnh bên.

     a/Chứng minh tam giac MBC cân tại M.

     b/ Chứng minh MN là trung trực của hai đáy.

Bài 13:Cho hình thang cân ABCD có AB//CD, O là giao điểm hai đường chéo.Chứng minh :OA=OB; OD=OC.

Bài 14: Tam giác ABC ;AB=AC. Các phân giác BE và CF .Chúng minh BECF là hình thang cân có đáy nhỏ bằng hai cạnh bên.

Bài 15:Cho tam giác ABC cân tạiA. Lấy điểm D trên cạnh AB, điểm E trên cạnh AC sao cho AD=AE.

a/ BDEC là hình gì ? Vì sao ?

b/ Các điểm D, E ở vị trí nào thì BD = DE = EC ?

 

 

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu