CÁC ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA CHƯƠNG I -Toán 8                                                                                                  

 

CÁC ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA CHƯƠNG I – NH: 2012 – 2013

 

 

ĐỀ  1.

 

Bài 1. (3,0 điểm)  Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

      a)  9x2 – 36                                                                 b)  2x3y – 4x2y2 + 2xy3

      c)  ab – b2 – a + b

Bài 2. (2,5 điểm)  Thực hiện phép tính:

      a)  (x2 + x – 3).(x2 – x + 3)                                       b)  (6x3 – 7x2 – x + 2) : (2x + 1)

Bài 3. (1,5 điểm)  Tìm x, biết:

      a)  (x – 1)3 + 3x.(x – 4) + 1 = 0                               b)  x2 – 25 = 6x – 9

Bài 4. (1,0 điểm) 

      Biểu thức A = (x + y)(x2 – xy + y2) – (x – y).(x2 + xy + y2) có phụ thuộc vào biến x, biến y không?

Bài 5. (2,0 điểm)  Chứng minh rằng :

      a)  Biểu thức B = x2 – x +  > 0 với mọi giá trị của biến x

      b)  Biểu thức C = (2n + 1)2 – 1 chia hết cho 8, với mọi số nguyên n

           

 

ĐỀ  2.

 

 

Bài 1. (3,0 điểm)  Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

      a)  x4 – 9x2                                                                  b)  3x3 – 12x2 + 12x

      c)  x2 + 5x + 6

Bài 2. (2,5 điểm)  Thực hiện phép tính:

      a)  (5x – 1).(x + 3) – (x – 2).(5x – 4)                      b)  (x3 – 3x2 + 3xy2 – y3) : (x2 – 2xy + y2)

Bài 3. (1,5 điểm)  Tìm x, biết:

      a)  4x2 – 1 – x.(2x + 1) = 0                                       b) 

Bài 4. (1,5 điểm) 

      Cho x2 + y2 = 15 và x.y = 6. Tính:  x4 + y4

Bài 5. (1,5 điểm) 

      Tìm n  Z để 6n2 + n – 1 chia hết cho 3n + 2

     

 

 

ĐỀ  3.

 

 

 

Bài 1. (3 điểm)  Thực hiện phép tính:

      a)  (x + 3)(x – 3) – (x – 2)(x + 5)                                b)  (2x3 –11x2 + 6x – 5) : (2x2 – x + 1)

      c)  (x + 1)(x2 – x + 1) – (3 + x )( 9 – 3x + x2)           d)  (2x + 3)(4x2 – 6x + 9) – 2(4x3 - 1)

Bài 2. (3 điểm)  Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

      a)  4x2 – 6x3y – 2x2 + 8x                                              b)  x2 – 4 – 2xy + y2

      c)  x3 – 4x2 – 12x +27                                               d)  3x2 – 18x + 27

Bài 3. (3 điểm)  Tìm x, biết :  

      a)                         b)  12x(3 – 4x) + 7(4x – 3) = 0

      c)  (x + 2)(x2 – 2x + 4) + x(5 – x)(x + 5) = -17        d)  9x2 – 4 – 2(3x – 2)2 = 0  

Bài 4. (1 điểm)

      a)  Chứng minh :  –x2 + 3x – 4 < 0 với mọi số thực x

      b)  Tính A = x16 – 10x15 + 10x14 – 10x13 + ... + 10x2 – 10x + 10 với x = 9

 

 

ĐỀ  4.

 

 

Bài 1. (3,0 điểm)  Thực hiện phép tính:

      a)                                 b)  (5x4 + 3x3 – 4x – 5) : (x2 + 2)

      c)  (27x3 +1) : (9x2 – 3x + 1) – (3x – 19)                     

Bài 2. (2,5 điểm)  Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

      a)  x2 – y2 – z2 – 2yz                                                                  b)  4x2 (x – 6) + 9y2 (6 – x)

      c)  6xy + 5x – 5y – 3x2 – 3y2

Bài 3. (1,5 điểm)  Tìm x, biết:

      a)  (2x – 5)2 = (x – 2)2                                               b) 

Bài 4. (1,5 điểm) 

      a)  Chứng tỏ rằng:  4x2 – x + 1 > 0 với x

      b)  Tìm a để đa thức 2x3 – 3x2 + x + a chia hết cho x + 2

Bài 5. (1,5 điểm) 

      a)  Tìm hai số x, y biết : x3 + y3 = 4021(x2 – xy + y2) và x – y = 1

      b)  Tìm giá trị nguyên của n để giá trị của biểu thức 3n3 + 10n2 – 5 chia hết cho giá trị của biểu thức 3n + 1

     

 

 

 
9 comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu