GÍA TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ CỘNG TRỪ NHÂN CHIA SỐ THẬP PHÂNBài 4: GÍA TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ

                             CỘNG TRỪ NHÂN CHIA SỐ THẬP PHÂN

 

I.Kiến thức cần thiết:

-      Học sinh cần nắm được các dạng toán về giá trị tuyệt đối.

II.Kiến thức trọng tâm:

-Học sinh vững định nghĩa giá trị tuyệt đối số hữu tỉ,quy tắc cộng trừ nhân chia số thập phân.

-Có kĩ năng làm các phép toán nhanh,đúng

III. Nội dung ghi chép:

1)   Gía trị tuyệt đối của một số hữu tỉ:

Ví dụ:

a)   Nếu x=3,5 thì = =3,5

Nếu x=   thì = =

b)   Nếu x>0 thi = x

Nếu x=0 thì = =0

Nếu x<0 thì = -x    

 

 

Ta có:

 

 

 

 

 

 


Ví dụ: x=   thì = =

          x= -5,75 thì = =5,75   

 Nhận xét: Với mọi xÎ Q ta luôn có: ³ 0, =   và ³ x

2)   Cộng trừ nhân chia phân số

-      Để cộng, trừ, nhân, chia các số thập phân ta có thể viết chúng dưới dạng phân số thập phân rồi làm theo qui tắc của các phép tính đã biết về phân số.

-      Trong thực hành ta thường cộng, trừ, nhân hai số thập phân theo qui tắc về giá trị tuyệt đối và về dấu tương tự như đối với số nguyên.

Ví dụ:

a)   (-1,13) + (-0,264) = -(1,13 + 0,264)= -1,394

b)   0,245 - 2,134 = 0,245 + (-2,134) = -(2,134 - 0,245) = -1,889

c)   (-5,2) . 3,14 = - (5,2 . 3,14) = -16,328

d)   (-0,408) : (-0,34) = +(0,408 : 0,34) = 1,2

IV. Bài tập rèn luyện:

-Bài 17,18,20 SGK/15

-Đối với học sinh khá giỏi: 31,32 SBT/13

V. Kiến thức chuẩn bị:

- Bài tập về nhà: 27,28 SBT/12

- Chuẩn bị các bài tập luyện tập SGK/15

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu