THU THẬP SỐ LIỆU THỐNG KÊ, TẦN SỐ THU THẬP SỐ LIỆU THỐNG KÊ, TẦN SỐ
I/ Thu thập số liệu, bảng số liệu thống kê ban đầu:
Khi điều tra, nghiên cứu về một vấn đề nào đó người ta ghi chép các số liệu thu thập được thành một bảng số liệu thống kê ban đầu.
VD: xem bảng 1, bảng 2 trong SGK.
 II/ Dấu hiệu:
          1/ Dấu hiệu, đơn vị điều tra:
a/ Dấu hiệu điều tra là vấn đề hay hiện tượng mà người điều tra quan tâm tìm hiểu.
 KH:  X, Y..
VD: Dấu hiệu X ở bảng 1 là số cây trồng được của mỗi lớp.
 b/ Mỗi lớp được điều tra gọi là một đơn vị điều tra.
Tổng số các đơn vị điều tra được ký hiệu là N.
VD:  Ở bảng 1 có 20 đơn vị điều tra, vậy N = 20.
   2/ Giá trị của dấu hiệu, dãy giá trị của dấu hiệu:
- Ứng với mỗi đơn vị điều tra có một số liệu, số liệu đó gọi là một giá trị của dấu hiệu.
- Giá trị của dấu hiệu ký hiệu là x.
VD: Trong bảng 1, ứng với lớp 6D là giá trị 30.
   Các giá trị ở cột thứ ba của bảng 1 gọi là dãy giá trị của dấu hiệu.
 III/ Tần số của mỗi giá trị:
- Số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy giá trị của dấu hiệu được gọi là tần số của giá trị đó.
- Tần số của một giá trị được ký hiệu là n.
 VD: Tần số của giá trị 30 trong bảng 1 là 8.
 Chú ý:
Không phải mọi dấu hiệu đều có giá trị là số mà tuỳ thuộc vào dấu hiệu điều tra là gì
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu