LUYỆN TẬP Hai Đường Thẳng Vuông GócLUYỆN TẬP

Bài 17 SGK/ 87:

- Hình a):  a và a' không vuông góc với nhau.

- Hình b, c):  a ^ a'

 

Bài 18  SGK/ 87

 

Các bước vẽ hình:

-         Vẽ góc xOy có số đo bằng  45o.

-         Lấy điểm A bất kỳ nằm trong góc xOy.

-         Dùng êke vẽ đường thẳng d1 qua A vuông góc với Ox.

-         Dùng êke vẽ đường thẳng d2 đi qua A vuông góc với Oy.

 

Bài 19  SGK/ 87

Trình tự 1

- Vẽ d1 tuỳ ý.

- Vẽ d2 cắt d1 tại O và tạo với d1 góc 60o.

- Lấy A tùy ý trong góc d1Od2.

- Vẽ AB ^ d1 tại B (B Î d1)

- Vẽ BC ^ d2; C Î d2

 

Trình tự 2

- Vẽ hai đường thẳng d1, d2 cắt nhau tại O, tạo thành góc 60o.

- Lấy B tùy ý trên tia Od1.

- Vẽ đoạn thẳng BC ^ Od2, điểm C Î Od2.

- Vẽ đoạn BA ^ tia Od1 sao cho điểm A nằm trong góc d1Od2.

 

Trình tự 3

* Vẽ đường thẳng d1, d2 cắt nhau tại O tạo thành góc 60o.

- Lấy C tùy ý trên tia Od2

- Vẽ đường thẳng vuông góc với tia Od2 tại C cắt Od1 tại B.

- Vẽ đoạn BA vuông góc với tia Od1 điểm A nằm trong góc d1Od2.

Bài 20  SGK/ 87

TH1: A, B, C  thẳng hàng.

 

 

 

TH2: A, B, C không thẳng hàng.

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu