CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNGTuần 3                                                                  

Tiết 5                                            §3. CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG

1. Góc so le trong. Góc đồng vị

- Các cặp góc so le tronglà:   và ;  và

- Các cặp góc đồng vị là:  và ;  và;  và ;  và .

 

 

/ 88 SGK

2)  Tính chất

 

/ 88 SGK

 

 

Tính chất:  Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:

a) Hai góc so le trong còn lại bằng nhau.

b)Hai góc đồng vị bằng nhau

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài tập dành cho học sinh trung bình, khá : BT 21, 22 trang 89 SGK.

Bài tập dành cho học sinh giỏi : BT 18, 19, 20 trang 76, 77 SBT.

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu