LUYỆN TẬP Lũy Thừa Số Hữu TỉLUYỆN TẬP

BT38SGK / 23

a) 227 = (23)9 = 89

318 = (32)9= 99

 

b) Vì 99  > 89 neân 318 > 227

 

BT40 SGK / 23

 

BT41 SGK / 23

Keát quaû:

a)

b) – 432

 

BT42 SGK / 23

 

 

 

BÀI TẬP RÈN LUYỆN THÊM

Bài 1: So sánh

 

a)        2150   vaø  3100          

b)        và 

c)         và 

d)     

e)      2225  và 3150 

f)       2375 và  3250           

g)      2500 và 5200

Bài 2: Thực hiện phép tính

 

a)     

b)     

c)     

d)     +

e)                              

 

f)     

 

g)    

 

h)    

 

i)            

j)       

k)     

l)                        

m)                  

n)      (2,1)4 :

o)          

p)     

q)     

r)      

s)      

t)       

u)     

v)     

w)   

x)     

          Bài 3: Tìm x, biết:

a)     

b)     

c)       =

d)     

e)     

f)      

g)     

h)     

i)       

j)       

k)     

l)       

 

Bài 4: Chứng minh:   

Bài 5: Chứng minh rằng : 128. 912 = 1816

 

C©u 6: So saùnh   víi .

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu